Nederlands - Maatschappelijk functioneren

Opleidingsprofiel
Voor elke opleiding in het volwassenenonderwijs bestaat een opleidingsprofiel. Het beschrijft wat je zal leren. Er staat in hoeveel lestijden er zijn en hoeveel modules. Wanneer je alle modules van een opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je voor die opleiding een certificaat of diploma.

Opbouw en modules

Nederlands - Maatschappelijk functioneren diagram image
 • In deze module leert de cursist de basis voor het technische lezen en schrijven. De cursist werkt aan schrijfmotoriek, leesvoorwaarden en de meeste klank-tekenkoppelingen. De cursist maakt kennis met teksten die een informatief karakter hebben (herkennen) en met teksten die willen overtuigen (herkennen, voorspelbare informatie vinden en begrijpen, relevante gegevens uit beluisterde teksten selecteren). In de informatie brengt hij geen wijzigingen aan.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  100

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist woorden zoals man, glas, hand direct herkennen en lezen. Hij oefent op het lezen van teksten. De cursist werkt aan schrijfvoorwaarden en leert de meeste klanktekenkoppelingen in functie van het schrijven. De cursist leert zijn eerste teksten schrijven: hoofdzakelijk teksten met een informatief karakter, zoals een berichtje voor zichzelf om iets beter te onthouden. Hij geeft daarbij letterlijk weer door te kopiëren. Hij breidt zijn beheersing in het lezen uit aan de hand van teksten die informatie verstrekken of iets dwingend meedelen (voorschrijven). Hier maakt hij de combinatie met een luisterdoel: relevante gegevens uit een tekst halen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  100

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module schrijft de cursist woorden zoals man, glas, hand. Hij schrijft ook korte teksten. De cursist breidt zijn woordherkenning bij het lezen uit naar tweelettergrepige woorden. Hij leert relevante gegevens selecteren uit teksten. In de informatie zelf brengt hij geen wijzigingen aan. In het schrijven van teksten verlaat hij voor de eerste keer het kopiëren. Hier maakt hij de combinatie met een spreekdoel: vragen stellen en beantwoorden.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  100

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Cursisten basiseducatie op het niveau maatschappelijk functioneren kunnen in de context van tewerkstelling of vrije tijd geconfronteerd worden met taaltaken die ze naar behoren moeten vervullen om volwaardig te kunnen functioneren op het werk of in de samenleving. Daarop kunnen ze zeer (context)gericht trainen, eerder dan in het kerntraject van het modulair aanbod NT1 van de basiseducatie. Om de specifieke aanpak die daarvoor nodig is vorm te geven werden specifieke eindtermen geselecteerd in combinatie met de tekstkenmerken, strategieën en taalbeschouwing op niveau NT1 maatschappelijk functioneren. Op vlak van attitude ligt de focus op reflectie. Zowel cursisten als partnerorganisaties (VDAB, openbare besturen, bibliotheken, verenigingen, …) vragen naar een dergelijk aanbod. Meer en meer moeten we in het dagelijks leven omgaan met digitale teksten. Sms’en en e-mailen vereisen specifieke lees- en schrijfvaardigheden. Naast taalvaardigheden zijn ook ICT-vaardigheden relevant in deze module, maar de focus ligt uiteraard op taal. Deze module is een wezenlijk onderdeel van de flexibilisering van het leergebied NT1 want deze geletterdheidmodule kan tevens instroom naar de opleiding Nederlands maatschappelijk functioneren genereren. Cursisten kunnen zo hun geletterdheidcompetenties op een meer duurzame manier verhogen. In deze module leert de cursist omgaan met digitale communicatie: sms’en en e-mailen. Hij leert digitale berichten lezen, beantwoorden en versturen. De cursist oefent ook het selecteren van gegevens op websites.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Cursisten basiseducatie op het niveau maatschappelijk functioneren kunnen in de context van tewerkstelling of vrije tijd geconfronteerd worden met taaltaken die ze naar behoren moeten vervullen om volwaardig te kunnen functioneren op het werk of in de samenleving. Daarop kunnen ze zeer (context)gericht trainen, eerder dan in het kerntraject van het modulair aanbod NT1 van de basiseducatie. Om de specifieke aanpak die daarvoor nodig is vorm te geven werden specifieke eindtermen geselecteerd in combinatie met de tekstkenmerken, strategieën en taalbeschouwing op niveau NT1 maatschappelijk functioneren. Op vlak van attitude ligt de focus op reflectie. Zowel cursisten als partnerorganisaties (bibliotheken) vragen naar een dergelijk aanbod. Cursisten hebben vaak nood aan het afleggen van leeskilometers op een aangepast niveau. De voorkeur hiervoor gaat uit naar zinvolle teksten. De leescompetenties van de cursist worden op die manier systematisch (her)opgebouwd. Deze module is een wezenlijk onderdeel van de flexibilisering van het leergebied NT1 want deze geletterdheidmodule kan tevens instroom naar de opleiding Nederlands maatschappelijk functioneren genereren. Cursisten kunnen zo hun geletterdheidcompetenties op een meer duurzame manier verhogen. In deze module leest de cursist teksten vaak luidop. De cursist heeft aandacht voor de inhoud van de teksten. Daarnaast oefent hij technisch correct lezen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist de hoofdgedachte uit luisterteksten te achterhalen. Bij het vertellen en informatie geven blijft de cursist hoofdzakelijk bij het duidelijk weergeven van informatie, zonder die te wijzigen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  30

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist de gedachtegang in gesproken teksten volgen. In instructies begrijpt hij alle gegevens. Daarnaast leert de cursist mondeling reageren in een discussie en een spontane mening geven.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  30

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist mondeling verslag uitbrengen. In een gesprek stelt en beantwoordt hij vragen. Bij verschillende soorten teksten die hij hoort, vormt hij zich een mening. Daarbij leert hij adequaat reageren, zijn mening geven en persoonlijke ervaringen verwoorden.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  30

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Cursisten basiseducatie op het niveau maatschappelijk functioneren kunnen in de context van tewerkstelling of vrije tijd geconfronteerd worden met taaltaken die ze naar behoren moeten vervullen om volwaardig te kunnen functioneren op het werk of in de samenleving. Daarop kunnen ze zeer (context)gericht trainen, eerder dan in het kerntraject van het modulair aanbod NT1 van de basiseducatie. Om de specifieke aanpak die daarvoor nodig is vorm te geven werden specifieke eindtermen geselecteerd in combinatie met de tekstkenmerken, strategieën en taalbeschouwing op niveau NT1 maatschappelijk functioneren. Op vlak van attitude ligt de focus op reflectie. Zowel cursisten als partnerorganisaties (VDAB, openbare besturen, derden-organisaties …) vragen naar een dergelijk aanbod. Dit is een wezenlijk onderdeel van de flexibilisering van het leergebied NT1 want deze geletterdheidmodule kan tevens instroom naar de opleiding Nederlands maatschappelijk functioneren genereren. Cursisten kunnen zo hun geletterdheidcompetenties op een meer duurzame manier verhogen. In deze module gaat de cursist om met papieren op het werk en daarbuiten. In deze module leert de cursist formulieren invullen en omgaan met werkroosters, aanvraagformulieren, loonfiches, schriftelijke opdrachten en voorschriften begrijpen, ... Hij leert het verslag van een vergadering lezen en notities nemen aan de telefoon.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leest de cursist woorden met tweelettergrepen. Hij leert alle klanken en tekens te koppelen om te kunnen schrijven. Hij schrijft eenvoudige teksten. Bij het lezen leert de cursist de hoofdgedachte uit teksten te achterhalen. De cursist brengt geen wijzigingen aan in de informatie. Ook bij het schrijven blijft hij hoofdzakelijk bij het weergeven van de informatie, zonder die te wijzigen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  70

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module herkent en leest de cursist woorden met drie lettergrepen die veel voorkomen. Hij leert woorden die uit twee delen bestaan, zoals voetbal correct spellen. Hij gebruikt hoofdletters in een zin. Hij vult gegevens in en schrijft eenvoudige teksten. Bij het lezen leert de cursist de gedachtegang in de tekst volgen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  70

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module spelt de cursist alle luisterwoorden. Bij het lezen van teksten vormt hij zich een mening over de tekst. Bij het schrijven besteedt deze module onder meer aandacht aan de lay-out van teksten. De cursist schrijft eenvoudige teksten zoals een brief of een weetje, maar ook eenvoudige verhalende teksten.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  70

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Cursisten basiseducatie op het niveau maatschappelijk functioneren kunnen in de context van tewerkstelling of vrije tijd geconfronteerd worden met taaltaken die ze naar behoren moeten vervullen om volwaardig te kunnen functioneren op het werk of in de samenleving. Daarop kunnen ze zeer (context)gericht trainen, eerder dan in het kerntraject van het modulair aanbod NT1 van de basiseducatie. Om de specifieke aanpak die daarvoor nodig is vorm te geven werden specifieke eindtermen geselecteerd in combinatie met de tekstkenmerken, strategieën en taalbeschouwing op niveau NT1 maatschappelijk functioneren. Op vlak van attitude ligt de focus op reflectie.. Zowel cursisten als partnerorganisaties (openbare besturen, verenigingen, …) vragen naar een dergelijk aanbod. Het kan bijvoorbeeld gaan om het meewerken aan de redactie van een ledenkrant of een promotiefolder. Deze module is een wezenlijk onderdeel van de flexibilisering van het leergebied NT1 want deze geletterdheidmodule kan tevens instroom naar de opleiding Nederlands maatschappelijk functioneren genereren. Cursisten kunnen zo hun geletterdheidcompetenties op een meer duurzame manier verhogen. In deze module schrijft de cursist eenvoudige teksten. Hij leert daarbij zijn eigen gedachten en ervaringen op papier zetten. Het plezier van schrijven staat centraal. De cursist leert hulpbronnen gebruiken.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Cursisten basiseducatie op het niveau maatschappelijk functioneren kunnen in de context van tewerkstelling of vrije tijd geconfronteerd worden met taaltaken die ze naar behoren moeten vervullen om volwaardig te kunnen functioneren op het werk of in de samenleving. Daarop kunnen ze zeer (context)gericht trainen, eerder dan in het kerntraject van het modulair aanbod NT1 van de basiseducatie. Om de specifieke aanpak die daarvoor nodig is vorm te geven werden specifieke eindtermen geselecteerd in combinatie met de tekstkenmerken, strategieën en taalbeschouwing op niveau NT1 maatschappelijk functioneren. Op vlak van attitude ligt de focus op reflectie. Zowel cursisten als partnerorganisaties (openbare besturen, economische sectoren, …) vragen naar een dergelijk aanbod. De schrijfcompetenties van de cursist worden in deze module systematisch (her)opgebouwd. Dit is een wezenlijk onderdeel van de flexibilisering van het leergebied NT1 want deze geletterdheidmodule kan tevens instroom naar de opleiding Nederlands maatschappelijk functioneren genereren. Cursisten kunnen zo hun geletterdheidcompetenties op een meer duurzame manier verhogen. In deze module oefent de cursist op auditieve en visuele schrijfvoorwaarden. Daarnaast leert hij letters, woorden en basispatronen correct vormgeven. Hij past basisprincipes van correcte spelling toe. De cursist gebruikt gepaste hulpbronnen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen

Omschrijving van het opleidingsprofiel

De opleiding Nederlands - Maatschappelijk functioneren beoogt cursisten te brengen tot een minimumbeheersing van het Nederlands om een plaats te kunnen innemen in de samenleving. De opleiding komt tegemoet aan zowel individuele vragen van cursisten als aan maatschappelijke verwachtingen. De opleiding bevat eindtermen die gegroepeerd zijn in vier vaardigheden, telkens in combinatie met een set tekstkenmerken van dat niveau: lezen, schrijven, luisteren en mondelinge interactie/spreken. Er zijn daarin steeds eindtermen met een tekstfocus en eindtermen met een zinsof woordfocus. Daarnaast is er aandacht voor strategieën, attitudes en taalbeschouwing, die vooral ondersteunend bedoeld zijn. De eindtermen zijn van toepassing op verschillende rollen die de cursisten opnemen. Bij deze opleiding horen geletterdheidsmodules.

Thema's
Nederlands moedertaal (NT1)
Ingericht vanaf
01.02.2013
Niveau
Basiseducatie
Lestijden
600
Toelatingsvoorwaarden
Meer weten over de voorwaarden
Studiebewijs
Certificaat
Beroepskwalificatie
Neen
Diplomagerichte opleiding
Neen