Verzorgende

Opleidingsprofiel
CVO
Voor elke opleiding in het volwassenenonderwijs bestaat een opleidingsprofiel. Het beschrijft wat je zal leren. Er staat in hoeveel lestijden er zijn en hoeveel modules. Wanneer je alle modules van een opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je voor die opleiding een certificaat of diploma.

Opbouw en modules

Verzorgende diagram image
 • In deze module leren cursisten, rekening houdend met de basisregels voor gezonde voeding, dieetvoeding, eenvoudige en evenwichtige maaltijden bereiden. Dit zowel voor de volwassene als voor het opgroeiende kind.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module krijgen de cursisten basisinzichten en -vaardigheden mee. Cursisten krijgen een methodiek aangereikt om het eigen functioneren te optimaliseren. Er wordt gekeken naar de vereiste basisattitudes. Ze krijgen zicht op eigen takenpakket alsook inzicht in de basisregels van hygiëne en passen dit toe op het reinigen en ontsmetten van materialen. Zij krijgen zicht op het belang van observeren en rapporteren en oefenen dit in.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Men leert de basisvaardigheden in verband met de dagelijkse zorg: toiletzorg, eten geven, verplaatsingstechnieken. De algemeen geldende regels, de basisprincipes worden geïntegreerd tijdens oefenmomenten.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Hier leren de cursisten in groep kritisch reflecteren op hun eigen handelen, dit bij te sturen om hun eigen professioneel handelen voortdurend te optimaliseren. Om tot integratie te komen tussen persoon, praktijk en theorie is reflectie een noodzakelijke tussenstap. In deze module leren cursisten verschillende reflectievaardigheden en -modellen toepassen
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  10

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Hier leren de cursisten in groep kritisch reflecteren op hun eigen handelen, dit bij te sturen om hun eigen professioneel handelen voortdurend te optimaliseren. Om tot integratie te komen tussen persoon, praktijk en theorie is reflectie een noodzakelijke tussenstap. In deze module leren cursisten verschillende reflectievaardigheden en -modellen toepassen
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  10

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Hier leren de cursisten in groep kritisch reflecteren op hun eigen handelen, dit bij te sturen om hun eigen professioneel handelen voortdurend te optimaliseren. Om tot integratie te komen tussen persoon, praktijk en theorie is reflectie een noodzakelijke tussenstap. In deze module leren cursisten verschillende reflectievaardigheden en -modellen toepassen
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Hier leren de cursisten in groep kritisch reflecteren op hun eigen handelen, dit bij te sturen om hun eigen professioneel handelen voortdurend te optimaliseren. Om tot integratie te komen tussen persoon, praktijk en theorie is reflectie een noodzakelijke tussenstap. In deze module leren cursisten verschillende reflectievaardigheden en -modellen toepassen
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Hier leren de cursisten in groep kritisch reflecteren op hun eigen handelen, dit bij te sturen om hun eigen professioneel handelen voortdurend te optimaliseren. Om tot integratie te komen tussen persoon, praktijk en theorie is reflectie een noodzakelijke tussenstap. In deze module leren cursisten verschillende reflectievaardigheden en -modellen toepassen
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module staat de cursist stil bij de eigen leef- en belevingswereld van elke zorgvrager. Er wordt ingegaan op:  de moeilijkheden waarmee zorgvragers vaak te kampen hebben en de manier waarop elk van hen hiermee omgaat.  de impact van hun eigen levensgeschiedenis, hun leefomgeving en sociaal netwerk, een eigen levensstijl, een eigen kader aan waarden en normen die elk van hen heeft ontwikkeld.  de eigen noden en behoeften van iedere zorgvrager. De cursist leert dat binnen de zorg een cliëntgerichte benadering het uitgangspunt is. Dat zich informeren en observeren omtrent de eigen leef- en belevingswereld van iedere cliënt zeer belangrijk is en dat het de bedoeling is om met deze gegevens rekening te houden en zijn handelen hierop af te stemmen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module verwerven de cursisten inzicht in (eigen) communicatie en de verschillende stijlen en technieken. De focus ligt vooral op het aanleren, trainen en oefenen van basisvaardigheden met betrekking tot communicatie.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In de module “Communicatieve hulpmiddelen” leert de cursist grafisch-visuele en ruimtelijk-tactiele communicatieve hulpmiddelen inzetten om de communicatie met de cliënt te versterken.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Deze uitbreidingsmodule bouwt verder op de basiscompetenties m.b.t. het omgaan met de context van de zorgvrager. In deze module leert de cursist de impact van complexe contexten, actoren en factoren (bijv. kansarmoede, nieuw samengestelde gezinnen, cultureel-etnische achtergronden, meervoudige gezinsproblematieken,…) herkennen en dit terugkoppelen naar het team. Hij leert adequaat omgaan met complexe cliëntsituaties en zijn eigen handelen binnen die specifieke cliëntcontexten optimaliseren.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module wordt er stilgestaan bij de impact van de zorgsituatie op het sociaal netwerk (partner, kinderen) en hoe dit netwerk hiermee omgaat. Het belang van (mogelijke) mantelzorg voor alle partijen wordt onderstreept. De cursist leert tevens hoe zowel aan de zorgvrager als aan zijn sociaal netwerk een passende ondersteuning kan worden geboden, praktisch maar ook psychologisch. Hoe tot overleg en samenwerking komen met het sociaal netwerk wordt bekeken. Er wordt ook ingegaan op het belang van overleg en samenwerking met andere mogelijke professionele zorgverleners en vrijwilligers. Er wordt tenslotte stilgestaan bij de eigen taak en het respecteren van eigen grenzen. Gezien de zorgvragers beroep doen op de thuiszorg, de thuisverpleging of zijn opgenomen in verzorgingsinstellingen en ziekenhuizen, staan we ook stil bij deze verschillende zorgsituaties en wat dit voor hen bij hun opstelling als verzorgende betekent.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist EHBO toepassen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursisten krijgen tips en adviezen voor het toepassen van werkhoudingen ter voorkoming van rugschade ten gevolge van het uitoefenen van hun bezigheden.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De logistieke taken in een verzorgingsinstelling: In deze module staan de methodische werkbegeleiding en de supervisie met betrekking tot het individueel leer- en groeiproces van de cursist centraal. Bovenstaande doelstelling impliceert een individuele begeleiding en een gedifferentieerd leertraject.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De logistieke taken in een verzorgingsinstelling. In deze module staan de methodische werkbegeleiding en de supervisie met betrekking tot het individueel leer- en groeiproces van de cursist centraal. Bovenstaande doelstelling impliceert een individuele begeleiding en een gedifferentieerd leertraject.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Verzorgende taken in een zorgsetting: In deze module staan de methodische werkbegeleiding en de supervisie met betrekking tot het individueel leer- en groeiproces van de cursist centraal. Bovenstaande doelstelling impliceert een individuele begeleiding en een gedifferentieerd leertraject
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Verzorgende taken in een zorgsetting: In deze module staan de methodische werkbegeleiding en de supervisie met betrekking tot het individueel leer- en groeiproces van de cursist centraal. Bovenstaande doelstelling impliceert een individuele begeleiding en een gedifferentieerd leertraject
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Verzorgende taken in een zorgsetting: In deze module staan de methodische werkbegeleiding en de supervisie met betrekking tot het individueel leer- en groeiproces van de cursist centraal. Bovenstaande doelstelling impliceert een individuele begeleiding en een gedifferentieerd leertraject
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Verzorgende taken in een zorgsetting: In deze module staan de methodische werkbegeleiding en de supervisie met betrekking tot het individueel leer- en groeiproces van de cursist centraal. Bovenstaande doelstelling impliceert een individuele begeleiding en een gedifferentieerd leertraject
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Verzorgende taken in een zorgsetting: In deze module staan de methodische werkbegeleiding en de supervisie met betrekking tot het individueel leer- en groeiproces van de cursist centraal. Bovenstaande doelstelling impliceert een individuele begeleiding en een gedifferentieerd leertraject.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Zorgkundige taken in een zorgsetting: In deze module staan de methodische werkbegeleiding en de supervisie met betrekking tot het individueel leer- en groeiproces van de cursist centraal. Bovenstaande doelstelling impliceert een individuele begeleiding en een gedifferentieerd leertraject.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Deze uitbreidingsmodule bouwt verder op de basiscompetenties m.b.t. de psychosociale begeleiding van de zorgvrager en focust op de psychosociale ondersteuning van de kraamvrouw, het gezin/de omgeving. Deze uitbreidingsmodule omvat een relevant aandeel werkplekleren.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Deze uitbreidingsmodule bouwt verder op de basiscompetenties m.b.t. verzorging en focust op de zorg voor de zwangere vrouw, de kraamvrouw en de baby in de perinatale periode. Deze uitbreidingsmodule omvat een relevant aandeel werkplekleren.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Belangrijke logistieke vaardigheden ter ondersteuning van de zorg worden hier getraind en toegepast: verplaatsen en transport, bed opmaken. Daarnaast komt het maaltijdgebeuren aan bod: maaltijdbediening en hulp bij de maaltijd bij personen zonder slikproblemen. Zij leren tevens dieetregels volgen. Bij dit alles wordt het methodisch handelen als uitgangspunt gehanteerd.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In de module “Motorisch-visuele communicatievormen” leert de cursist communicatieversterkende technieken inzetten zonder gebruik te maken van technische hulpmiddelen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert de belevingswereld kennen van zorgvragers met dementie. Gedragsproblemen bij zorgvragers worden ook doorgelicht vanuit deze invalshoek. Er worden handvatten geboden voor een ethisch en belevingsgericht omgaan met ‘moeilijke’ zorgvragers.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert de belevingswereld kennen van zorgvragers met depressie, andere psychische of (neuro)psychiatrische aandoeningen, verstandelijke beperkingen… Gedragsproblemen bij zorgvragers worden ook doorgelicht vanuit deze invalshoek. Er worden handvatten geboden voor een ethisch en belevingsgericht omgaan met ‘moeilijke’ zorgvragers.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leren cursisten de vaardigheden die betrekking hebben op het onderhoud en op het op orde houden van de leef- en werkomgeving, het materieel en de materialen: basis van reinigen, stockbeheer, linnenbeheer, kleine herstellingen aan textiel, afvalverwerking, administratieve taken en organisatie van het werk.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leren cursisten, rekening houdend met de wensen en noden van de zorgvrager, de verschillende huishoudelijke taken efficiënt uit te voeren.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leren de cursisten constructief samenwerken in een interdisciplinair team. Zij leren actief deel te nemen aan verschillende overlegmomenten op een constructieve manier. Er wordt ingegaan op het voorkomen en helpen oplossen van conflicten. Ook inzicht in en het nastreven van kwaliteitszorg komen aan bod. Ze leren samenwerken met het sociale netwerk van de zorgvrager en de sociale kaart hanteren. Verder leren ze eenvoudige administratieve taken uitvoeren en functioneel omgaan met ICT in functie van het zorgplan.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursisten krijgen zicht op de organisatie van de gezondheidszorg. Ze krijgen inzicht in hun beroep en in de verzorgingssector, in de rechten en plichten als werknemer, de beroepscode, beroepsgeheim en ethisch werken. Ze krijgen inzicht in het werken in een interdisciplinair team en zij leren wat kwaliteitszorg concreet betekent binnen de eigen functie.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert binnen deze module de zorgvrager benaderen vanuit een animatieve grondhouding. Er wordt stilgestaan bij het creëren van een huiselijke en gemoedelijke sfeer bij de zorgvrager thuis en/of in de voorziening waarin hij is opgenomen. Er wordt nagedacht over en geëxperimenteerd met mogelijkheden om een dergelijke sfeer te realiseren. Men gaat ook in op de rol als verzorgende bij het ondersteunen van het animatiegebeuren en hoe hierbij kan worden samengewerkt met de verantwoordelijke voor de animatie in een voorziening. Er wordt ook nagedacht over ondersteuning van mogelijke acties en activiteiten. Het belang van een zorgvuldige afstemming op de eigen behoeften van de zorgvragers is hierbij het uitgangspunt. Hierbij wordt de nadruk gelegd op een doordacht en methodische handelen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen

Waar kan je deze opleiding volgen?

Omschrijving van het opleidingsprofiel

In de opleiding Verzorgende verwerft men competenties om te kunnen functioneren als
verzorgende in diensten voor gezinszorg en verwante werksituaties. De competenties vertrekken
vanuit een aantal verschillende invalshoeken: de zorg voor de zorgvrager, het belang van contact en
communicatie binnen die zorg, het samenwerken in een interdisciplinair team en binnen een
organisatie, de zorg voor woon- en leefomgeving, het methodisch en professioneel werken en het
bevorderen van eigen deskundigheid.
Volgende clusters van competenties komen aan bod:
- communicatie
- omgaan met informatie
- methodisch agogisch handelen
- ondersteunende taken
- persoonsgerichte basiszorg
- huishoudelijke werkzaamheden
- ondersteuning van activiteiten
- psychosociale ondersteuning
- de zorgvrager en zijn sociaal netwerk
- samenwerken
- functioneren in een organisatie
- kwaliteit en deskundigheid
Na de opleiding kunnen uitbreidingsmodules gevolgd worden  zie 1.7.
 

Thema's
Zorg, welzijn en ondersteuning
Zorg, welzijn en ondersteuning > Zorg en ondersteuning
Ingericht vanaf
01.09.2017
Niveau
Secundair Volwassenenonderwijs
Lestijden
1240
Toelatingsvoorwaarden
Meer weten over de voorwaarden
Studiebewijs
Certificaat
Beroepskwalificatie
Neen
Diplomagerichte opleiding
Neen