Persoonsbegeleider

Opleidingsprofiel
CVO
Voor elke opleiding in het volwassenenonderwijs bestaat een opleidingsprofiel. Het beschrijft wat je zal leren. Er staat in hoeveel lestijden er zijn en hoeveel modules. Wanneer je alle modules van een opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je voor die opleiding een certificaat of diploma.

Opbouw en modules

Persoonsbegeleider diagram image
 • In deze module wordt bijscholing gegeven over thema’s die in overeenstemming zijn met de beroepskwalificatie van de persoonsbegeleider. Deze module laat de cursist toe de eigen deskundigheid up to date te houden.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  10

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist (kritisch) reflecteren op het eigen handelen, het bijsturen en het eigen deskundig en professioneel handelen voortdurend optimaliseren. Er zijn in totaal 6 intervisiemodules binnen de opleiding persoonsbegeleider. Doorheen deze modules doorloopt de cursist een groeiproces.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  10

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist (kritisch) reflecteren op het eigen handelen, het bijsturen en het eigen deskundig en professioneel handelen voortdurend optimaliseren. Er zijn in totaal 6 intervisiemodules binnen de opleiding persoonsbegeleider. Doorheen deze modules doorloopt de cursist een groeiproces . De competenties en kennis komen geïntegreerd aan bod in de module. De module wordt als geheel geëvalueerd.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  10

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist (kritisch) reflecteren op het eigen handelen, het bijsturen en het eigen deskundig en professioneel handelen voortdurend optimaliseren. Er zijn in totaal 6 intervisiemodules binnen de opleiding persoonsbegeleider. Doorheen deze modules doorloopt de cursist een groeiproces . De competenties en kennis komen geïntegreerd aan bod in de module. De module wordt als geheel geëvalueerd.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  10

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist (kritisch) reflecteren op het eigen handelen, het bijsturen en het eigen deskundig en professioneel handelen voortdurend optimaliseren. Er zijn in totaal 6 intervisiemodules binnen de opleiding persoonsbegeleider. Doorheen deze modules doorloopt de cursist een groeiproces . De competenties en kennis komen geïntegreerd aan bod in de module. De module wordt als geheel geëvalueerd.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  10

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist (kritisch) reflecteren op het eigen handelen, het bijsturen en het eigen deskundig en professioneel handelen voortdurend optimaliseren. Er zijn in totaal 6 intervisiemodules binnen de opleiding persoonsbegeleider. Doorheen deze modules doorloopt de cursist een groeiproces . De competenties en kennis komen geïntegreerd aan bod in de module. De module wordt als geheel geëvalueerd.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  10

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist (kritisch) reflecteren op het eigen handelen, het bijsturen en het eigen deskundig en professioneel handelen voortdurend optimaliseren. Er zijn in totaal 6 intervisiemodules binnen de opleiding persoonsbegeleider. Doorheen deze modules doorloopt de cursist een groeiproces . De competenties en kennis komen geïntegreerd aan bod in de module. De module wordt als geheel geëvalueerd.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  10

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist professioneel en verbindend communiceren
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist de betekenis achter bepaald gedrag begrijpen en leert de cursist de technieken om met een bepaald gedrag om te gaan. De cursist leert preventief en proactief handelen en zorgt zo voor een veilig klimaat.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist de zorggebruiker begeleiden en ondersteunen in het dagelijks leven (wonen, werken, leren en vrije tijd). De cursist leert om op een creatieve manier de vrije tijd van de zorggebruiker mee vorm te geven.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module maakt de cursist kennis met de basisbehoeften en de belangrijkste ontwikkelingstaken van elke levensfase. De cursist kan gedrag begrijpen vanuit het ontwikkelingsverloop en op deze manier de transfer maken naar de verschillende doelgroepen. Dit helpt de cursist eigen handelen af te stemmen op de ontwikkelingstaken en de ontwikkelingsbehoeften van de zorggebruiker.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist werken volgens de beroepsethiek
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist verschillende actuele digitale tools en hulpbronnen kennen waarmee de zorggebruiker aan de slag gaat en/of informatie vindt. Dit gaat zowel over mogelijkheden binnen programma’s en apps als over specifieke apps. De cursist leert de impact en de risico’s van deze digitale tools en hulpbronnen kennen en neemt een mediawijze houding aan. Met deze kennis leert de cursist de zorggebruiker te begeleiden en bij te sturen in het gebruik van deze middelen. De cursist leert om de digitalisering in te zetten als hulp in de zorg.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist de eigen identiteit en die van de zorggebruiker kennen. De cursist leert omgaan met verschillen op de werkvloer en met maatschappelijke evoluties.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist de ondersteuningsnoden van de doelgroep ‘personen in de jeugdhulp’ kennen. Met deze kennis en rekening houdend met de context leert de cursist zijn/haar handelen afstemmen op de zorgvragen. De cursist leert omgaan met de signalen van noodsituaties en symptomen van andere situaties en leert er adequaat naar handelen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist de ondersteuningsnoden van de doelgroep ‘personen met een beperking’ kennen. Met deze kennis en rekening houdend met de context leert de cursist zijn/haar handelen afstemmen op de zorgvrager. De cursist leert omgaan met de signalen van noodsituaties en symptomen van andere situaties en leert er adequaat naar handelen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist de ondersteuningsnoden van verschillende doelgroepen kennen, zoals bv. personen met een verslavingsproblematiek, een psychiatrische problematiek…. Met deze kennis en rekening houdend met de context leert de cursist zijn/haar handelen af te stemmen op de verschillende zorgvragen. De cursist leert omgaan met de signalen van noodsituaties en symptomen van andere situaties en leert er adequaat naar handelen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist EHBO toepassen en omgaan met noodsituaties.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module maakt de cursist kennis met de organisatie van de sociale sector en leert de cursist handelen op basis van de wettelijke reglementering en procedures eigen aan de sector.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist de mogelijkheden en krachten van de zorggebruiker te zien. De cursist leert de zorggebruiker stimuleren om zelf beslissingen te nemen in het leven. De cursist leert hoe hij/zij de zorggebruiker kan ondersteunen om aan de samenleving te participeren.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Binnen heel wat werksettings wordt het opnemen van het peter-/meterschap, het mentorschap of de coaching van nieuwe medewerkers een functiegebonden uitbreiding. In deze uitbreidingsmodule verwerft de cursist vaardigheden in het coachen van stagiairs en/of nieuwe medewerkers.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist doelgericht en professioneel informatie over de zorggebruiker inwinnen op basis van bv. gerichte en functionele observaties, gesprekken met de zorggebruiker en zijn/haar netwerk, overleg met collega’s, digitale opvolgsystemen … De cursist leert deze informatie gericht delen, zowel mondeling als schriftelijk. Men leert tevens de (digitale) hulpmiddelen kennen die in het belang van de zorggebruiker ingezet kunnen worden.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist de fasen van het hulpverleningsproces kennen en toepassen. De cursist leert tevens de eigen activiteiten gestructureerd plannen, organiseren en uitvoeren.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist de vaardigheden die essentieel zijn in het professioneel samenwerken. De cursist krijgt zicht op de verschillende rollen binnen het team en leert efficiënt overleggen, gegevens delen met collega’s en de eigen standpunten te verwoorden, motiveren en onderbouwen. Daarnaast leert de cursist de kracht van de verbondenheid van de zorggebruiker met de omgeving kennen a.d.h.v. projectmatig werken en praktijkvoorbeelden.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module implementeert de cursist op geïntegreerde wijze de verworven kennis en vaardigheden in een praktijkgerichte context. Er zijn in totaal 6 stagemodules binnen de opleiding persoonsbegeleider. Doorheen deze stagemodules doorloopt de cursist een groeiproces a.d.h.v. een leerlijn. De invulling van elke basiscompetentie wordt gradueel opgevoerd. In de stagemodules persoonsbegeleider 1 en 2 ligt de klemtoon op het verkennen van de basiscompetenties binnen de reële context van de stageplek.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module implementeert de cursist op geïntegreerde wijze de verworven kennis en vaardigheden in een praktijkgerichte context. Er zijn in totaal 6 stagemodules binnen de opleiding persoonsbegeleider. Doorheen deze stagemodules doorloopt de cursist een groeiproces a.d.h.v. een leerlijn. De invulling van elke basiscompetentie wordt gradueel opgevoerd. In de stagemodules persoonsbegeleider 1 en 2 ligt de klemtoon op het verkennen van de basiscompetenties binnen de reële context van de stageplek. De onderliggende kennis wordt verworven in de modules waaraan die kennis gekoppeld is (zie hoger in dit document).
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module implementeert de cursist op geïntegreerde wijze de verworven kennis en vaardigheden in een praktijkgerichte context. Er zijn in totaal 6 stagemodules binnen de opleiding persoonsbegeleider. Doorheen deze stagemodules doorloopt de cursist een groeiproces a.d.h.v. een leerlijn. De invulling van elke basiscompetentie wordt gradueel opgevoerd. In de stagemodules persoonsbegeleider 3 en 4 ligt de klemtoon op het verdiepen van de basiscompetenties binnen de reële context van de stageplek. De onderliggende kennis wordt verworven in de modules waaraan die kennis gekoppeld is (zie hoger in dit document).
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module implementeert de cursist op geïntegreerde wijze de verworven kennis en vaardigheden in een praktijkgerichte context. De onderliggende kennis wordt verworven in de modules waaraan die kennis gekoppeld is (zie hoger in dit document). Er zijn in totaal 6 stagemodules binnen de opleiding persoonsbegeleider. Doorheen deze stagemodules doorloopt de cursist een groeiproces a.d.h.v. een leerlijn. De invulling van elke basiscompetentie wordt gradueel opgevoerd. In de stagemodules persoonsbegeleider 3 en 4 ligt de klemtoon op het verdiepen van de basiscompetenties binnen de reële context van de stageplek. De onderliggende kennis wordt verworven in de modules waaraan die kennis gekoppeld is (zie hoger in dit document).
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module implementeert de cursist op geïntegreerde wijze de verworven kennis en vaardigheden in een praktijkgerichte context. Er zijn in totaal 6 stagemodules binnen de opleiding persoonsbegeleider. Doorheen deze stagemodules doorloopt de cursist een groeiproces a.d.h.v. een leerlijn. De invulling van elke basiscompetentie wordt gradueel opgevoerd. In de stagemodules persoonsbegeleider 5 en 6 leert de cursist zich profileren a.d.h.v. de basiscompetenties binnen de reële context van de stageplek. De onderliggende kennis wordt verworven in de modules waaraan die kennis gekoppeld is (zie hoger in dit document).
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module implementeert de cursist op geïntegreerde wijze de verworven kennis en vaardigheden in een praktijkgerichte context. Er zijn in totaal 6 stagemodules binnen de opleiding persoonsbegeleider. Doorheen deze stagemodules doorloopt de cursist een groeiproces a.d.h.v. een leerlijn. De invulling van elke basiscompetentie wordt gradueel opgevoerd. In de stagemodules persoonsbegeleider 5 en 6 leert de cursist zich profileren a.d.h.v. de basiscompetenties binnen de reële context van de stageplek. De onderliggende kennis wordt verworven in de modules waaraan die kennis gekoppeld is (zie hoger in dit document).
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist de zorggebruiker fysiek verzorgen en/of ondersteunt en begeleidt de zorggebruiker hierbij. De cursist leert signalen herkennen die betrekking hebben op de gezondheidstoestand van de zorggebruiker en leert hierop adequaat reageren
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist een beroepshouding aannemen met aandacht voor het eigen mentaal welzijn. De cursist leert zich bewust worden van de eigen mogelijkheden en kwetsbaarheden. Risico’s worden bespreekbaar gemaakt en de cursist leert de eigen grenzen bewaken. De cursist leert initiatief nemen om levenslang bij te leren en leert inspelen op een werkveld dat vaak verandert.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen

Waar kan je deze opleiding volgen?

Omschrijving van het opleidingsprofiel

In de opleiding Persoonsbegeleider Volwassenenonderwijs leert men hoe men het wonen, werken, leren en de vrije tijd van de zorggebruiker kan begeleiden. Men vertrekt hierbij vanuit de dagelijkse leefomgeving en de vraag van de zorggebruiker. De cursist neemt een hulpverlenende grondhouding van respect, empathie en aanvaarding aan om zo de kwaliteit van het leven van de zorggebruiker te ondersteunen. 

Er werd in dit opleidingsprofiel gekozen voor het vervangen van de term 'cliënt’ door de actuelere term 'zorggebruiker’. Zorggebruikers kunnen personen zijn van alle leeftijden met variabele hulpvraag, rekening houdend met de sociale, psychologische, culturele, biologische en fysieke (omgevings)karakteristieken.
Thema's
Zorg, welzijn en ondersteuning
Zorg, welzijn en ondersteuning > Zorg en ondersteuning
Ingericht vanaf
01.02.2024
Niveau
Secundair Volwassenenonderwijs
Lestijden
1240
Toelatingsvoorwaarden
Meer weten over de voorwaarden
Studiebewijs
Certificaat
Beroepskwalificatie
Ja
Diplomagerichte opleiding
Ja